קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

צור קשר

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

מידע למעסיק

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
פירוט התשלומים בשנת ההשתלמות1. המענק החודשי:
בתחילת כל חודש, החל בחודש אוקטובר  (מענק ספטמבר), יקבל המשתלם מענק השתלמות. הכסף יועבר לחשבון הבנק של המשתלם ותלוש מיוחד, המפרט את תשלומי המענק, ישלח לביתו.

גובה המענק נקבע לפי:
א. "שיעור משרה ממוצע" שהוא ממוצע המשרה שלך במשך כל שנות החיסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות ובהתאם לתקנות.
ב. "שיעור ההשתלמות" המבטא את מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות הנוכחית. במידה והנך רוצה לשנות את שיעור ההשתלמות, (בכפוף למספר שנות החסכון העומדות לזכותך) עלייך להודיע בכתב לבנק הבינלאומי.
בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר בכתב לאחר קבלת מענק השתלמות ראשון לפחות (1/10). העדכון יהיה רטרואקטיבי.
שני הנתונים האלה מודפסים על גבי טופס "בקשה לאישור תכנית לימודים".
ג. המענק מחושב באופן הבא: משכורת אחרונה במשרה מלאה (100% משרה כוללת רכיבים פנסיוניים בלבד) מוכפלת בשיעור ההשתלמות ובהיקף המשרה הממוצע. 
ד. שינויים רטרואקטיביים בשכר עובדי ההוראה, שתחילתם מספטמבר שנה קודמת לשנת ההשתלמות ולכל המאוחר עד סוף חודש אוגוסט,יחולו במלואם גם על מענק ההשתלמות המשולם לעמית/ה המשתלם.

לנוחיותך, להלן טבלת שנים עבריות:

שנה

מ

עד

תשמ"א

09/80

08/81

תשמ"ב

09/81

08/82

תשמ"ג

09/82

08/83

תשמ"ד

09/83

08/84

תשמ"ה

09/84

08/85

תשמ"ו

09/85

08/86

תשמ"ז

09/86

08/87

תשמ"ח

09/87

08/88

תשמ"ט

09/88

08/89

תש"ן

09/89

08/90

תשנ"א

09/90

08/91

תשנ"ב

09/91

08/92

תשנ"ג

09/92

08/93

תשנ"ד

09/93

08/94

תשנ"ה

09/94

08/95

תשנ"ו

09/95

08/96

תשנ"ז

09/96

08/97

תשנ"ח

09/97

08/98

תשנ"ט

09/98

08/99

תש"ס

09/99

08/00

תשס"א

09/00

08/01

תשס"ב

09/01

08/02

תשס"ג

09/02

08/03

תשס"ד

09/03

08/04

תשס"ה

09/04

08/05

תשס"ו

09/05

08/06

תשס"ז

09/06

08/07

תשס"ח

09/07

08/08

תשס"ט

09/08

08/09

תש"ע

09/09

08/10

תשע"א

09/10

08/11

תשע"ב

09/11

08/12

תשע"ג

09/12

08/13

תשע"ד

09/13

08/14

תשע"ה

09/14

08/15

תשע"ו

09/15

 08/16

תשע"ז 

09/16

  08/17

תשע"ח

09/17

08/18

תשע"ט

09/18

 08/19

ההשתלמות יהיה כמפורט בטבלה:

משך תקופת החיסכון

חודשי החיסכון

שיעור המענק
שנה מלאה

שיעור המענק

בחצי שנת השתלמות

6 שנים

72

66.66%

33.33%

6 שנים + 8 חודשים

80

74.06%

37.03%

7 שנים

84

77.77%

38.88%

7 שנים + 8 חודשים

92

85.18%

42.59%

8 שנים

96

88.88%

44.44%


בקשות לשינוי שיעור השתלמות, יש להעביר בכתב לאחר קבלת מענק השתלמות ראשון לפחות (1/10). העדכון יהיה רטרואקטיבי.


 
2. החזר שכר לימוד:
הקרן משלמת שכר לימוד בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובהנחיית משרד האוצר. אי לכך, שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ט ובכלל ישולם בהתאם להחלטות ממשלת ישראל.

המשתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד. הסכום שיוחזר יקבע לפי מספר השעות המאושרות בכל אחד ממוסדות הלימוד הרשומים בתכנית הלימודים שאושרה לך ועד לגובה שכר הלימוד המקובל בקרנות.

שכר הלימוד המירבי זהה לשכר הלימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ, הבסיס: עבור 16 ש"ש - 100% שכ"ל. ולכן, עבור כל 1 ש"ש, יתקבל החזר של עד 1/16  משכר לימוד המקובל באוניברסיטאות בארץ.

בהנחה ששכר הלימוד האוניברסיטאי בשנת הלימודים תשע"ט יהיה כ - 13,781 ש"ח (הסכום המדוייק מתפרסם ב- 16.8.18), אזי עבור כל שעה יוחזר סך של עד כ- 861 ש"ח.
אופן חישוב החזר שכר לימוד:
על מנת שמשתלם ינצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד העומד לרשותו, החזר שכר הלימוד יבוצע בשיטת "הסל התקציבי".
לכל משתלם יוקצה סל תקציבי ללימודי חובה וסל תקציבי ללימודי השלמה.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי החובה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות החובה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.
סכום שכר הלימוד המקסימאלי שיוחזר בגין לימודי ההשלמה, יהיה בהתאם לסה"כ שעות ההשלמה שאושרו למשתלם בתכנית הלימודים.

לדוגמא: משתלם שאושרה לו תכנית לימודים בהיקף 12 ש"ש על פי החלוקה הבאה:
9 ש"ש לימודי חובה (במספר מוסדות לימוד)
3 ש"ש לימודי השלמה (במספר מוסדות לימוד)
זכאי לסה"כ החזר שכ"ל בגין לימודי חובה: 861X9 סה"כ כ - 7749 ש"ח.
וזכאי לסה"כ החזר שכ"ל בגין לימודי השלמה: 861X3 סה"כ כ - 2583 ש"ח.

משתלם זכאי לקבל החזר שכר לימוד והוצאות נלוות, לא כולל תשלום בגין חומרים, לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/ קאנטרי קלאב, אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים שם.
הזכאות לשכר לימוד היא רק עבור לימודים שיתקיימו בשנת ההשתלמות, כלומר תחילתם לא לפני 1/9/18 וסיומם לא יאוחר מ- 31/8/19.

הערה:
עובד/ת הוראה בשנת השתלמות מלאה שהיקף משרתו/ה 75% ומעלה, הלומד/ת באוניברסיטה ישראלית יקבל 100% שכ"ל אם היקף לימודיו/ה 12 ש"ש ומעלה לתואר ראשון או 8 ש"ש ומעלה לתואר שני.
עובד/ת הוראה בשנת השתלמות מלאה, שהיקף משרתו/ה 75% ומעלה, הלומד/ת במכללה אקדמית ישראלית יקבל/תקבל 100% שכ"ל אם היקף לימודיו/ה 12 ש"ש ומעלה לתואר ראשון או 8 ש"ש ומעלה לתואר שני וזאת בתנאי שהמכללה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה ישראלי וקיבלה הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה, להעניק תואר במסלול הלימודים שנבחר ע"י עו"ה.
למידע בנושא החזר שכר לימוד והוצאות לבעלי תואר שלישי לחץ כאן.

ההחזר יתבצע באחת משתי הדרכים:
א. החזר שכר לימוד על-פי הרשאה לחיוב החשבון בקרן ההשתלמות:
תשלום שכר הלימוד יבוצע ישירות למוסדות שבהסדר, לאחר חתימת המשתלם על הרשאה לחיוב חשבון למוסד ובהתקיים התנאים הבאים:
1) המוסד נכלל בתכנית ההשתלמות המאושרת, ורשום בטופס הבקשה לאישור תכנית לימודים.
2) מספר השעות, הרשום בטופס תכנית לימודים, זהה לזה שבפועל.
3) מספר הזהות ע"ג ההרשאה לחיוב חשבון זהה למספר הזהות הרשום בקרן.

הערה: גם במוסדות שבהם קיים הסדר גביה באמצעות הרשאה לחיוב הקרן, בחירת אמצעי תשלום שכר הלימוד, נתונה להחלטתך. אם מסיבה כלשהי תמצא/י לנכון לשלם את שכר הלימוד במקום לחתום על הרשאה לחיוב חשבונך בקרן, תכבד הקרן את הקבלה שתמציא/י (בצירוף מכתב שבחרת לשלם באמצעות קבלות) ויוחזר לך שכר הלימוד ששילמת, כמוסבר בסעיף ב', דלהלן.

התשלום יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות. להסבר נוסף לחץ כאן  

ב. החזר שכר לימוד על-פי קבלות:
תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם לתכנית ההשתלמות המאושרת, כנגד קבלות רשמיות בלבד ולפי זמן פירעון של התשלום (לדוגמה: תשלום שמועד פרעונו 15/1/19, יוחזר במענק חודש ינואר 2019, המשולם ב - 1/2/19).
ההחזר יכלל במענק החודשי באופן הבא: ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה בבנק הבינלאומי הראשון עד ה - 15 לחודש, יתבצע במענק הקרוב. ההחזר בגין קבלות, שתתקבלנה לאחר  ה - 15, יתבצע במענק בחודש שלאחר מועד קבלת הקבלות.

ההחזר יהיה עד לגובה שכר הלימוד המאושר בקרנות ההשתלמות להסבר לחץ כאן.

הערה: במוסדות לימוד המאפשרים למשתלם להפיק באמצעות האינטרנט קבלה ללא חתימה וחותמת, כתחליף למשלוח קבלה ידנית חתומה, תשלום שכר הלימוד יבוצע רק כנגד קבלה המופקת באמצעות האינטרנט, כשהיא חתומה בחותמת ידנית של מוסד הלימודים.

קבלות יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון. קרנות השתלמות לעו"ה, ת"ד 8224, תל-אביב, 6108102, או לכל אחד מסניפי הבנק עד לתאריך 15/8/19, על מנת לקבל החזר במענק האחרון 1/9/19. חובה לציין על הקבלות את מספר תעודת הזהות ואת שם המשתלם.

בתשלום המענק החודשי יפורט החזר שכר הלימוד למשתלמים במוסדות הגובים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:
בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום.
בטור הניכויים (חובה) יופיע הרישום: ניכוי שכר לימוד והסכום.
למשתלמים ששלחו קבלות:
בטור התשלומים (זכות) יופיע הרישום: החזר שכר לימוד והסכום.
הערה: לא יוחזרו כספים ששולמו עבור מנוי למועדון ספורט, לתאטרון, לבריכת שחיה וכו'.

החזר הוצאות ושכר לימוד לעו"ה בעלי תואר שלישי:
יאושרו התשלומים הבאים, לאחר הצגת קבלות רשמיות כחוק, ובתנאי שסה"כ התשלומים לא יעלו על שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת:
א. הוצאות בגין עבודת מחקר: צילומים, הדפסות, תרגומים, עריכה לשונית, סטטיסטיקה וכו'-
החזר על סמך קבלות רשמיות (לא כולל רכישת ציוד).
הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד 100% משכ"ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ב. הוצאות השתלמות, השתתפות בכנסים או עריכת מחקר בחו"ל: הקרן תממן השתתפות ב: דמי הרשמה, טיסה, נסיעה ואש"ל, עפ"י נוהלי הדיווח והתעריפים הנהוגים במשרד החינוך.
הסכום המכסימלי שיאושר לסעיף זה יהיה עד 25% משכ"ל אוניברסיטאי, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ג. גובה שכר הלימוד בקורסים מיוחדים שיש להם זיקה לתחום העבודה או המחקר של המשתלם, לא יחושב לפי ערך שעה רגיל - ניתן יהיה במקרים מיוחדים ובאישור מראש, לשלם שכ"ל גבוה מהנהוג בקרנות, לכל יחידת לימוד, בתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם/ת.
ד. תינתן גמישות מירבית באישור תכנית בין שעות לימוד חובה והשלמה.

החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת דוקטורט, לעו"ה בעלי תואר שני, הלומדים לתואר שלישי:
הקרן תאשר החזר הוצאות בגין כתיבת עבודת מחקר, ללומדים לתואר שלישי,בהתאם לזכאות המשתלם וכנגד הצגת קבלות רשמיות כחוק.
ההוצאות המאושרות: צילומים, תרגומים, הדפסות, עריכה לשונית, סטטיסטיקה (לא כולל רכישת ציוד).
הסכום המקסימאלי שיאושר יהיה עד 75% משכ"ל אוניברסיטאי (= 12 ש"ש בשנת השתלמות מלאה / 6 ש"ש בחצי שנת השתלמות) ובתנאי שלא יחרוג מתקרת שכר הלימוד בהתאם לזכאות המשתלם.

3. החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים):
המחלקה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך תישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר ביישוב פיתוח. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי מחלקת קרנות ההשתלמות בבנק הבינלאומי. עובד, הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי הזכאות ולפי תעריפי התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה בין - עירוניים בלבד.
בקשה לקבלת ההחזר צריך להגיש ישירות לבנק הבינלאומי הראשון - מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות לעובדי הוראה, על גבי טופס שניתן לקבלו בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון - במחלקת קופות הגמל.

הזכאים להחזר הוצאות נסיעה:
הוצאות נסיעה בינעירונית יוחזרו למועסקים בדירוג עובדי הוראה באחד מהתפקידים: מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים, גננות ומדריכים, העובדים וגרים באזור עדיפות לאומית, בתנאים אלה:
אושרו על ידי היחידה לדיור ולתמריצים במשרד החינוך לצאת לשנת השתלמות.
ממשיכים לגור ביישוב שבאזור עדיפות לאומית.
עמיתים שחסכו ערב היציאה של שנת ההשתלמות במסגרת תמריצים.

הערות:
א. החזר הוצאות נסיעה למשתלמים בשבתון מלא, לא יעלה על שתי נסיעות בשבוע.
למשתלמים בחצי שבתון, נסיעה אחת בשבוע בלבד.
ב. אין לדווח על הוצאות נסיעה עתידיות.
ג. טופסי דו"חות נסיעה, יש להגיש למחלקת קרנות ההשתלמות בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון עד לתאריך 31/7/19.
ד. יש למלא דיווח נסיעות בגין כל חודש בטופס נפרד.
ה. ניתן להוריד טפסי נסיעות מאתר האינטרנט.

4. ביטוח לאומי:
מורה בשנת השתלמות העובד במשרה חלקית, בשכר או במשכורת, בכל אותה תקופה - אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי, כי התשלום מתבצע באמצעות מעסיקו. מורה בשנת השתלמות שאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי לשם שמירת זכויותיו בשנת ההשתלמות, ישירות למוסד לביטוח לאומי. הקרן תחזיר לו את תשלומיו על פי קבלות מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח לאומי מינימליים למבוטח שאינו עובד, זאת כפי שיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי (בשנת הלימודים תשע"ח סכום תקרת ההחזר הינו 686 ש"ח). 
יש להסדיר במוסד לביטוח לאומי את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי. ההוצאה חלה על המשתלם, והקרן לא תחזיר כספים עבור תשלום זה. (בעת הפנייה למוסד לביטוח לאומי יש להצטייד באישור חל"ת ובתלוש משכורת אחרון).
המשתלם יקבל החזר לאחר שימציא קבלות על תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע / אישור תשלום, המופק באמצעות האינטרנט.
קבלות בגין תשלום ביטוח לאומי, יש להגיש לבנק הבינלאומי הראשון, קרנות השתלמות לעו"ה, ת"ד 8224, תל אביב 6108102  עד לתאריך 31.1.20.

5. קצובת הבראה:
קצובת הבראה תשולם על פי הנהוג בדירוג עובדי ההוראה בשירות המדינה, ועל פי הוותק, הדרגה ובהתייחס להיקף המשרה הממוצעת של המשתלם (עד למשרה מלאה) ושיעור השתלמותו.

6. תשלום ביגוד:
הקרן משלמת עבור ביגוד רק לעובד הוראה שמעסיקו הפריש לקרן ההשתלמות כספים עבור ביגוד, בכפוף לשיעור ההשתלמות והיקף משרה ממוצע עד למשרה מלאה.

7. דמי לידה:
עובדת הוראה בשנת ההשתלמות, שתלד במהלך שנת ההשתלמות, תהיה זכאית להמשיך ולקבל מענקים כל עוד תעמוד בחובות ההשתלמות.

עמיתה אשר היתה בשנת השתלמות מטעם הקרן וילדה, תקופת הזכאות היא החל מתאריך ה - 26 במאי בשנת ההשתלמות ועד עשרה חודשים לאחר תום השבתון.

עמיתה אשר מקבלת החזר דמי לידה מביטוח לאומי בסכום כלשהו או אינה זכאית כלל לדמי לידה מביטוח לאומי, זכאית לדמי לידה חלקיים או להשלמה יחסית עד לגובה דמי הלידה המקסימליים להם היתה זכאית מקרן ההשתלמות, בכפוף לתאריך הלידה.
במידה ועמיתה קיבלה החזר דמי לידה מביטוח לאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות לא יקוזז סכום זה מהחזר דמי לידה המגיע מקרן ההשתלמות.

החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות, יחושב עפ"י שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה.

מסמכים נדרשים:
לשם בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן על העמיתה להמציא המסמכים הבאים:
1. מכתב בקשה לקבלת דמי לידה כולל פרטי בנק לצורך זיכוי,
2. תעודת לידה,
3. אישור זכאות / אי זכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

הערה: תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לקרן עד שנה מתאריך הלידה.

8. שירות מילואים פעיל:
להלן תקנון הקרן:
"עובד הוראה שיקרא לשרות מילואים תוך 3 חודשים מתום חופשת השתלמותו יהיה זכאי לתשלום מהקרן שגובהו יקבע מעת לעת על ידי הנהלת הקרן,ובלבד שלא קיבל משכורת או גמול או השתתפות או כל תמיכה כספית ממקור איזשהו".


הערה:
משתלם, אשר העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לרבות תשלומי מענקי השתלמות, שכר לימוד, הפרשות לפנסיה, תשלומים למוסד לביטוח לאומי, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים או כל תשלום אחר, תהא נמוכה מהסכום הכולל אשר נצבר לזכותו בקופה בגין שנות הצבירה המנוצלות לצורך שנת ההשתלמות, יקבל מהקרן החזר כספי בגובה ההפרש בין העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לבין הסכום הכספי שהצטבר לזכותו בקופה, בגין תקופת הצבירה המנוצלת לשנת ההשתלמות.

ניכויים מתשלומי המענק החודשי:
ניכויים שוטפים: הקרן תנכה מהמענק את התשלומים השוטפים כמו: ביטוח חיים ונכות וכו'.
הפרמיה לביטוח חיים ונכות תנוכה לעובדי משרד החינוך ולמבוטחים בביטוח חיים ונכות ממענקי ההשתלמות בחודשים ינואר,פברואר ומרץ 2019.

 

 

תנאי שימוש מפת האתר הצהרת נגישות